عضو شورای عالی انفورماتیک
 
عضو هیئت داوران و مشاوران السیتکس
 
عضو شورای عالی انفورماتیک
 
                 
/
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
|
سیستم تولید و مدیریت وب سایت آریانیک
|
چهارشنبه ٠٢ خرداد ١٣٩٧ -

صفحه اصلی > rss > بانک‌های اطلاعاتی > مدیریت داده‌ها > مدیریت داده ها فرم نمايش 


Login failed for user 'ehsan'. line:20001 mogh=Columes Data
personal.personalcode as my0_1,'isdbnull' as my0_4,personal.name + ' ' + personal.family as my1_1,'isdbnull' as my1_4,personal.semat as my2_1,'isdbnull' as my2_4,personal.gender as my3_1,'isdbnull' as my3_4,personal.image as my4_1,'isdbnull' as my4_4,'http://aryanicsample.com/uploads/1_24_77_tik.gif' as my5_1,personal.khedmat as my5_2,'isdbnull' as my5_4,personal.resume as my6_1,'http://aryanicsample.com/usersfiles/'+ personal.resume as my6_4,N'مشاهده نمرات' as my7_1,'isdbnull' as my7_4,personal.personalcode as mylink7,N'ویرایش' as my8_1,'editformid=13&editid=' + cast(personal.id as varchar(10)) as my8_4, as mylink8,(CASE WHEN cast(personal.resume as nvarchar(max))='' THEN 'http://www.aryanic.com/images/home-ico.png' ELSE '/uploads/1_24_77_tik.gif' END) as my9_1,'isdbnull' as my9_4,ROW_NUMBER() OVER(ORDER BY personal.id DESC) as my10_1,'isdbnull' as my10_4 from personal
 

اطلاع رسانی


 • وضعیت آب و هوا

 • نظرسنجی

  نظر شما در باره نرم افزار مدیریت محتوای آریانیک ؟

  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف

 • تقویم رویدادها

 • اوقات شرعی